Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné informácie

Nezisková organizácia Ľ. Štúra bola zaregistrovaná Krajským úradom v Trenčíne dňa 25. 6. 2003. Svoju činnosť vykonáva najmä v oblasti všeobecne prospečných služieb ako sú:

a) humanitárna starostlivosť,
b) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre
deti a mládež,
d) poskytovanie sociálnych služieb,
e) organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení, vzdelávacích a výchovných kurzov,
prípravných kurzov, odborných seminárov a exkurzií a úhrada s tým spojených mzdových,
prevádzkových a materiálových nákladov,
f) zabezpečovanie odbornej literatúry pre vzdelávanie, budovanie knižničného fondu, podpora
publikačnej činnosti, knižničné a doplnkové služby a úhrada s tým spojených
mzdových,prevádzkových a materiálových nákladov
g) organizovanie a prevádzkovanie aktivít na zvyšovanie vzdelania a duchovných hodnôt
mládeže a ostatných vekových skupín v oblasti využívania výpočtovej a organizačnej
techniky
so sprístupnením moderných elektronických multimediálnych, jazykových, sociálnych a
ekonomických informácií a úhrada s tým spojených mzdových, prevádzkových a
materiálových nákladov
h) usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok,
vydávanie propagačných materiálov.


Od svojho vzniku intenzívne napomáhala pri organizovaní rôznych kultúrnych, vedeckých , spoločenských a športových podujatí v obci. Za pomerne krátku jednoročnú dobu v spolupráci s obcou Uhrovec, Miestnym kultúrnym strediskom Uhrovec a Základnou školou Uhrovec zorganizovala viacero podujatí kultúrneho, športového a spoločenského charakteru. Vrámci ochrany kultúrnych a duchovných hodnôt vydala bulletin o obci Uhrovec.

V roku 2003 zriadila v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Uhrovci informačné a internetové centrum, v ktorom mohli občania obce využívať výpočtovú techniku na zvyšovanie zručnosti práce s počítačom a internetom. V novembri roku 2003 poskytlo Ministerstvo financií SR Neziskovej organizácií Ľ. Štúra n.o. dotáciu na vyhotovenie publikácie za účelom ochrany, rozvoja kultúrneho dedičstva a šírenia kultúrnych hodnôt obce Uhrovec.

V roku 2004 pokračovala v práci s mládežou v oblasti vzdelávania a výučby ovládania počítačovej techniky. Infocentrum navštevovali žiaci Základnej školy s materskou školou v Uhrovci, študenti stredných a vysokých škôl ako aj občania z Mikroregiónu Uhrovská dolina.

V roku 2004 sa uskutočnil projekt „Stop drogám aj na obciach“, ktorý organizačne zabezpečovala Nezisková organizácia Ľ. Štúra n.o. a ZŠ s MŠ Uhrovec. Cieľom projektu bola prevencia voči drogovým závislostiam, ale aj zabezpečenie výchovy žiakov a mládeže k zdravému životnému štýlu, posilňovanie vlastného sebavedomia a sebaúcty už od najnižších skupín žiakov I. a II. stupňa základných škôl.
Odbornú garanciu projektu zabezpečovali odborní lektori a Obvodné oddelenie policajného zboru Bánovce nad Bebravou.

 

Nezisková organizácia Ľ. Štúra n.o. sa finančne podieľala aj pri vydaní Monografie obce Uhrovec. Okrem toho bola aj spoluorganizátorom rôznych podujatí konaných nielen v obci ale aj v rámci Mikroregiónu Uhrovská dolina. Organizačne sa podieľala na realizácií mnohých neinvestičných a investičných projektoch obce Uhrovec podporených zo ŠF EÚ a grantových programov ministerstiev.

Významou mierou prispela pri výstavbe oddychovo-ozdravovacej zóny a detského ihriska, kde na základe získaných finančných prostriedkov bol vybudovaný korčuliarsky ovál a osadený mobiliár detského ihriska. Touto investíciou nezisková organizácia prispela k vybudovaniu športového areálu pre deti a mládež v tesnej blízkosti školy a materskej škôlky, čím sa zabezpečil rozvoj telesnej a pohybovej aktivity žiakov, ale aj ostatných mladých ľudí. Taktiež sa podieľala aj na rekonštrukcií Zariadenia sociálnych služieb v Uhrovci.

V roku 2009 poskytla peňažný dar na podporu Futbalovému kempu ŠKF Baník Handlová. Tohto sedemdňového pobytu v kempe sa bezplatne zúčastnili aj mladší žiaci zo ZŠ s MŠ Uhrovec.

V roku 2010 sa Nezisková organizácia Ľ. Štúra n.o. bude podieľať aj na realizácií projektu s názvom Živá škola – živá voda, ktorý je zameraný na rozvoj v oblasti životného prostredia, obnovu krajiny a enviromentálnu výchovu. Úlohou neziskovej organizácie bude zabezpečiť publicitu prostredníctvom vzdelávacích aktivít ako aj udržateľnosť tohto projektu.

 

 


 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka