Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly obce

Symboly obce Uhrovec sú erb, vlajka, zástava a pečať.


Erb obce Uhrovec


Erb obce Uhrovec tvorí v striebornom štíte zelený štylizovaný listnatý ružový ker s koreňmi a s piatimi červenými dvojitými zelenostredými a rovnakokališnými ružami na koncoch konárikov

Erb obce sa používa: erb_uhrovec.jpg

a) na pečatidle obce
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva, ceny a uznaniach obce Uhrovec
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Uhrovci
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce
h) na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru,
i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného hasičského zboru.
Právo používať erb obce inými subjektami je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

Zástava a vlajka obce Uhroveczastva_Uhrovec.jpg
Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, červenej, bielej, červenej, bielej a zelenej. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi , siahajúcimi do tretiny listu vlajky

Zástava obce Uhrovec má rovnakú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nemusí byť vždy 2:3, zástava môže byť dlhšia. Zástava na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom, spolu s ktorým sa je vyťahuje na stožiar. Zástavu obce Uhrovec používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Pečať obce Uhrovec
Pečať obce Uhrovec tvorí erb obce Uhrovec s kruhopisom: „OBEC UHROVEC“.

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a podobne.

Pečať uschováva starosta obce.

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka