Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územné rozhodnutie

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa.

Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo viď nižšie).
2. Záväzné stanovisko obce (tlačivo viď nižšie)
3. Situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov.
4. Dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach.
5. List vlastníctva, resp. Písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť.
6. Zoznam účastníkov územného konania s presnými adresami.
7. Rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka