Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:

1. Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo viď nižšie)
2. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o stavebnom dozore na stavbe (tlačivo viď nižšie)
3. Stanovisko vlastníkov (užívateľov) susedných nehnuteľností (tlačivo viď nižšie)
4. Záväzné stanovisko obce (tlačivo viď nižšie)
5. Rozhodnutie o umiestnení stavby (pokiaľ bolo vydané).
6. Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.
7. Doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku (list vlastníctva – LV).
8. Zoznam známych účastníkov stavebného konania s presnými adresami.
9. Situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby.
10. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (napr. Stanovisko Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne k zástavbe pozemku).

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka
(v hotovosti do pokladne obecného úradu).
 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka