Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce

OBEC UHROVEC

 

 

 Štatút obce Uhrovec

 


Schválený uznesením OcZ č. 63/2010
dňa: 16. septembra 2010
Účinnosť od 1. 10. 2010

Obecné zastupiteľstvo v Uhrovci na základe IV. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 písm. c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“), vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy dňa 15. 10. 1995,

schvaľuje pre územie obce Uhrovec tento


ŠTATÚT
OBCE UHROVEC

PRVÁ HLAVA
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štatút obce Uhrovec upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
(2) Štatút obce Uhrovec je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
Článok 2
Postavenie obce
(1) Obec Uhrovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce Uhrovec je územný celok, ktorý tvoria tieto katastrálne územia:
a) Uhrovec
b) Látkovce
Akékoľvek zmeny územia obce Uhrovec možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb.
a s osobitnými právnymi predpismi.
(2) Obec Uhrovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami.
Obec Uhrovec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.
Obec Uhrovec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb – pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
(3) Obec Uhrovec má právo na vlastné symboly.
(4) Ukladať obci Uhrovec povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy 1).
Článok 3
Obyvatelia obce Uhrovec, ich práva a povinnosti
(1) Obyvateľom obce Uhrovec je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt 2).
(2) Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.
(3) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností 3).
Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanoveniach § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
(4) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
(5) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je obci prihlásený na prechodný pobyt 2)., alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum) 4).
(6) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
(7) Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.
Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov.
Článok 4
Samospráva obce
(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon 5)., ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) miestneho referenda
c) zhromaždenia obyvateľov obce
Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.
(3) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osoba, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).
Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Uhrovci .
(5) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.


DRUHÁ HLAVA
MAJETOK OBCE UHROVEC
Článok 5
(1) Majetok obce tvoria všetky veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon 6).
Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.
(2) Majetok obce Uhrovec sa používa najmä:
- pre verejné účely,
- na podnikateľskú činnosť,
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.
(3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
(4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.
(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Uhrovci v súlade s platnou právnou úpravou.
(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
Článok 6
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, ako aj vo vlastníctve, ktorý bol iných fyzických alebo právnických osôb, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Orgány obce a organizácie sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
(3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Uhrovec koná v jej mene navonok starosta obce.
Článok 7
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.
(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.
(3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.
Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

Článok 8
Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.
Článok 9
(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Uhrovec“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Uhrovci (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).
(2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok obce Uhrovec,
- nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
- práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
- ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
- správu majetku obce,
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
- nakladanie s cennými papiermi,
- aukčný predaj vecí,
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,
- odpustenie pohľadávok obce.


TRETIA HLAVA
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE UHROVEC
Článok 10
Financovanie
(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, vrátane tzv. decentralizačnej dotácie, ako aj z vlastných zdrojov.
(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.
(3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.
Článok 11
Rozpočet
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Uhrovci .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).
To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 7).
(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu
majetku obce a investičné výdavky. Konkrétne vymedzenie príjmov a výdavkov obsahuje osobitný predpis 8).
(4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
(5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Uhrovci 9).
Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na aktuálny kalendárny rok.
(7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) na regulovanie podpory ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.
(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(9) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor 10).
(10) Podrobnejšiu úpravu nakladania s finančnými prostriedkami obce obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Uhrovec“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Článok 12
Rozpočtové provizórium
(1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.
(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Uhrovec“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Uhrovci.


ŠTVRTÁ HLAVA
ORGÁNY OBCE
Článok 13
Základné ustanovenia
(1) Orgánmi obce Uhrovec sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
(2) Obecné zastupiteľstvo v Uhrovci zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:
a) obecná rada
b) komisie obecného zastupiteľstva
c) Občiansky výbor miestnej časti Látkovce
d) obecný hasičský zbor
(3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
(4) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 11)
(5) Obec Uhrovec zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou. 12)

Obecné zastupiteľstvo obce Uhrovec
Článok 14
(1) Obecné zastupiteľstvo v Uhrovci je zastupiteľský zbor obce Uhrovec zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Uhrovec na štyri roky.
Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise 13).
(2) Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce podľa osobitného predpisu 14).
(3) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Článok 15
Úlohy obecného zastupiteľstva
(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Uhrovec a vykonáva svoju vyhradenú právomoc 15).
(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, určiť rozsah zmeny rozpočtu, ktorý môže vykonávať starosta obce,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa
§ 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona ( zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.
m) schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1 660,- €,
r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 1 660,- €,
s) schvaľovať aukčný predaj vecí,
t) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce
u) schvaľovať štatút obce,
(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Uhrovci.
Článok 16
Starosta obce
(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch 13) .
(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce 16). Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(3) Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, alebo štatútom obce, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,
g) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.
(5) Ustanovenie ods. 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie
vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
(6) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto
uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie
nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného
uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
(7) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné pre výkon funkcie starostu.
Článok 17
Zástupca starostu
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
(2) Zástupca starostu zastupuje v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(3) Zástupca starostu je členom obecnej rady po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie.
(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu
zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Článok 18
Hlavný kontrolór
(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho
zamestnanca podľa osobitného predpisu 9) .
(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona 17)
(3) Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:
aa) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
ab) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
ac) vybavovania sťažností a petícií,
ad) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení obce,
ae) dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý
musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní
po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými
obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
(4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto článku hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným
úradom.
(5) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.
(6) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pokladničnej
agendy, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu
jeho oprávnení.
(8) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Článok 19
Obecná rada
(1) Obecná rada je zložená z 3 (troch) poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.
(2) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
(3) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
(4) Obecná rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých odborov obecného úradu,
b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
e) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov činností,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
i) plní ďalšie úlohy podľa platných uznesení obecného zastupiteľstva.
(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
(6) Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Uhrovci.
Článok 20
Komisie obecného zastupiteľstva
(1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.
Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
(4) Obec Uhrovec má vytvorené tieto stále komisie:
a) komisia ekonomická, pre obchod, služby a cestovný ruch,
b) komisia pre výstavbu, územné plánovanie, ochranu životného prostredia a dopravu,
c) komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež,
d) komisia pre ochranu verejného poriadku,
e) komisiu sociálnu.
(5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
(6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
(7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.
Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Uhrovci, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Článok 21
Občiansky výbor miestnej časti Látkovce
(1) Občiansky výbor v miestnej časti Látkovce zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako stály poradný a iniciatívny orgán
(2) Občiansky výbor je zložený z obyvateľov miestnej časti Látkovce, zvolených na verejnom zasadnutí obyvateľov miestnej časti.
(3) Na čele občianskeho výboru je predseda, ktorého volia obyvatelia miestnej časti a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.
Predseda občianskeho výboru:
a) riadi a organizuje prácu občianskeho výboru, zvoláva jeho rokovania a riadi ich priebeh,
b) organizuje spoluprácu so starostom, obecným úradom a komisiami obecného zastupiteľstva obce
Uhrovec,
c) zastupuje občiansky výbor navonok,
(4) Občiansky výbor najmä:
a) vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladá ich
orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku informovať občiansky výbor,
b) vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré prerokovávajú orgány obce Uhrovec, k dôležitým
otázkam obce a k dôležitým investičným zámerom obce Uhrovec a miestnej časti Látkovce,
c) kontroluje spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerá na hospodárenie s majetkom
obce, dozerá na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci. Kontroluje vybavovanie sťažností,
oznámení a podnetov resp. pripomienok obyvateľov.
(5) Občiansky výbor sa schádza podľa potreby, najmenej 4 krát do roka.
(6) Občiansky výbor nemá rozhodovaciu právomoc.
Článok 22
Obecný úrad
(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
(2) Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
(3) Prácu obecného úradu riadi starosta obce.
(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Uhrovci, ktorý vydáva starosta.
Článok 23
Prednosta obecného úradu
(1) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.
(2) Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
(3) Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- organizuje, riadi a kontroluje prácu obecného úradu,
- zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu,
- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
- podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
- zúčastňuje sa zasadnutí obecnej rady s hlasom poradným.
(4) Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta v rozsahu kompetencií samosprávy.
Článok 24
Obecný hasičský zbor
(1) V obci Uhrovec pôsobí Obecný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Uhrovci.
Obecné zastupiteľstvo tiež určuje objem finančných prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.
(2) Obecný hasičský zbor:
- vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
- vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
- poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
- podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
- podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
- podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
- podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
- plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
(3) Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Uhrovci s tým, že podľa
§ 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podrobnosti o postupe pri určovaní počtu členov obecného hasičského zboru a o materiálno-technickom vybavení upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o hasičských jednotkách.

PIATA HLAVA
MIESTNE REFERENDUM
Článok 25
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum:
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu podľa osobitného predpisu18),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
(2) Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo 90 dní od doručenia petície obci.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce 19).
(4) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods. 1) písm. a) a b) a ods. 3) tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
(5) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi 20)
oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného
zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa
obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda
a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli, ako aj
spôsobom v mieste obvyklým.
(6) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov 20), oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
(7) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

ŠIESTA HLAVA
ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE
Článok 26
(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:
- ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,
- ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
(4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Uhrovci, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.)
O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
(6) Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.
Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5 tohto ustanovenia.

SIEDMA HLAVA
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE UHROVEC
Článok 27
Úvodné ustanovenie
(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi 21).
(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
Článok 28
Vznik a zánik poslaneckého mandátu
(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
(2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
(3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne:
- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
- uplynutím funkčného obdobia,
- vzdaním sa mandátu,
- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
- pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
- zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
- ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
- v prípade nezlučiteľnosti funkcií 22)
- zrušením obce,
- smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
Článok 29
Práva a povinnosti poslancov
(1) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
(2) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce Uhrovec, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Uhrovci, zásady odmeňovania poslancov, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
d) dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať kontrolu ich dodržiavania,
e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
(3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
Článok 30
Náhrady poslancov
(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
Za jej výkon poskytuje obec poslancom odmenu v súlade so zásadami odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pomeru.
(3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer.
Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.


ÔSMA HLAVA
SPOLUPRÁCA OBCÍ
Článok 31
(1) Veci spoločného záujmu obce Uhrovec a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
(2) Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona 23).
(3) Spolupráca obce sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obce.
Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
(4) Zmluva uzavretá za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.
(5) Obec sa môže združovať s inými obcami (mestami) . 24) .Združenie je právnickou osobou. Združenie obcí vzniká dňom registrácie združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.
(6) Predmetom činnosti združenia obce s inou obcou (mestom) je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky pre plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
(7) Na platnosť zmluvy o zriadení združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení
združenia sú jeho stanovy.
(8) Združenie obcí sa zrušuje:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím obvodného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.
(8) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

DEVIATA HLAVA
VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,
S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
Článok 32
(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)
(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

 

DESIATA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,
CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ
Symboly obce Uhrovec
Článok 33
Úvodné ustanovenie
Obecné symboly sú:
a) erb obce Uhrovec
b) zástava obce Uhrovec
c) pečať obce Uhrovec
Článok 34
Erb obce Uhrovec
(1) Erb obce Uhrovec tvorí v striebornom štíte zelený štylizovaný listnatý ružový ker s koreňmi a s piatimi červenými dvojitými zelenostredými a rovnakokališnými ružami na koncoch konárikov
(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Uhrovec tvorí prílohu č. 1. tohto štatútu.
(3) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.
Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
(4) Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Uhrovec, ceny obce Uhrovec a uznaniach obce Uhrovec,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Uhrovci ,
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,
h) na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru,
i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného hasičského zboru.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
(5) Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
(6) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
(7) Obec Uhrovec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Uhrovec, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie.
Článok 35
Zástava obce Uhrovec
(1) Zástava obce Uhrovec má rovnakú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nemusí byť vždy 2:3, zástava môže byť dlhšia. Zástava na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom, spolu s ktorým sa je vyťahuje na stožiar. Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, červenej, bielej, červenej, bielej a zelenej. Pomer jej strán
je 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi , siahajúcimi do tretiny listu vlajky
(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Uhrovec tvorí prílohu č. 2. tohto štatútu.
(3) Zástavu obce Uhrovec používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
(4) Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo 25).
(6) Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.
Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
(7) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
(8) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
(9) Obec Uhrovec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Uhrovec.
Článok 36
Pečať obce Uhrovec
(1) Pečať obce Uhrovec tvorí erb obce Uhrovec s kruhopisom: „OBEC UHROVEC“.
(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
(3) Pečať uschováva starosta obce.


DRUHÁ ČASŤ
Čestné občianstvo, ceny a odmeny
Článok 37
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce Uhrovec
b) Cena obce Uhrovec
c) Cena starostu obce Uhrovec
d) Odmeny

Článok 38
Čestné občianstvo obce Uhrovec
(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Uhrovec. Čestné občianstvo je možné udeliť aj „in memoriam“.
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Uhrovec.
(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.
Článok 39
Cena obce Uhrovec
(1) Cena obce Uhrovec sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.
Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
(3) Cenu obce Uhrovec tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena do 350,- €.
K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
(4) Cenu obce Uhrovec slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne v mesiaci októbri.
(5) Cena obce Uhrovec sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.
(6) Cena obce Uhrovec sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
(7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
Článok 40
Cena starostu obce
(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
(2) Cenu starostu obce Uhrovec tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
(3) Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10 - krát.
(4) Evidencia sa vedie v Kronike obce Uhrovec, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.
Článok 41
Odmeny
Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.


TRETIA ČASŤ
Kronika obce
Článok 42
(1) Kronika obce Uhrovec sa vedie v úradnom jazyku.
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.
Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
(4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v kultúrnej komisii obecného zastupiteľstva.
Článok 43
POUŽÍVANIE ŠTÁTNÝCH SYMBLOV

(1) Pred prvým a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva v príslušnom volebnom období sa hrá
alebo spieva štátna hymna.
(2) V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného zastupiteľstva musí byť umiestnená štátna zástava a
preambula Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.


JEDENÁSTA HLAVA
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
Článok 44
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelných pohrôm miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred týmito udalosťami.
(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
Článok 45
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách
(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.


DVANÁSTA HLAVA
Článok 46
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Štatút obce Uhrovec je základnou právnou normou obce Uhrovec.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Uhrovci 3/5 väčšinou všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva.
(3) Štatút obce Uhrovec bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Uhrovci uznesením č. 63/2010 dňa
16. septembra 2010.
(4) Štatút obce Uhrovec nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2010.
(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Uhrovec sa ruší Štatút obce Uhrovec zo dňa 28. februára 2003.


V Uhrovci dňa 16. 9. 2010

Ing. Zuzana Máčeková
starostka obce1) čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.
2) zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3) predovšetkým § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
4) § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5) napr. zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
6) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
7) § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9) zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
10)zákon č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
11) zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
12) napr. zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
13) zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
14) § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
15) § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
16) § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
17) napr. zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
18) § 13a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
19) § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
20) § 2 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
21) zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
22) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadená v znení neskorších predpisov
23) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
24) § 20b a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
25) § 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch a ich používaní v znení neskorších zmien a doplnkov


 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka