Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom

Zberný dvor UHROVEC

                          

 

  „ Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“

 

 

     Obec Uhrovec v rámci cezhraničnej spolupráce s Mikroregiónom Buchlov a Energetickou agentúrou Zlínskeho kraja, začali v máji 2015  realizovať cezhraničný projekt: „Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“. Projekt je financovaný Európskou úniou a  spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v  rámci operačného programu – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

    

Uhrovec riešil nehospodárnu situáciu v nakladaní s komunálnym odpadom, ktorého objem neustále rastie. V katastrálnom území obce Uhrovec a ani v mikroregióne Uhrovská dolina sa nenachádzalo žiadne zberné miesto na uloženie komunálneho odpadu. Obec zápasila s nedostatkom nádob na ukladanie komunálneho odpadu, chýbali priestory vhodné na separáciu a následnú likvidáciu odpadov, vrátane biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré sa tak stávali súčasťou zmesového odpadu (kuchynský odpad, odpad zo záhrad) a zostávali v smetných nádobách.  Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu nebolo doposiaľ v obci a mikroregióne vyriešené, nakoľko najbližšie kompostovisko je vzdialené viac ako 40 kilometrov od katastra obce. Situácia v oblasti zberu, zvozu, separácie a zhodnocovania odpadov bola v súčasnosti na nízkej úrovni, predovšetkým z dôvodu nedostatočného technologického vybavenia na zber, zvoz a separovanie.

Mikroregión Buchlov vybudoval v roku 2006 zberný dvor pre 12 obcí, ktorý však už dnes nevyhovuje stavom, počtom a veľkosťou nádob na prepravu, ako aj triedením a ukladaním odpadu potrebám celého mikroregiónu (v súčasnosti sa v mikroregióne nachádza už 14 obcí). V jednotlivých obciach mikroregiónu začínali chýbať aj pojazdné nádoby na triedenie plastov, papiera, skla a kompostéry na bioodpad. V obciach taktiež riešili problémy s likvidáciou okrasných tráv, kríkov a jabĺk, ktoré boli likvidované iba pálením a to na záhradách. Taktiež časť komunálneho odpadu končila v kotloch na tuhé palivá. Chýbala aktívna osveta, propagácia a motivácia občanov k zavedenému systému triedenia komunálneho odpadu, ako aj systém vlastného monitorovania a hodnotenia likvidácie odpadov.

 

Vybudovaním zberného dvora v obci Uhrovec za pomoci cezhraničných partnerov a nimi odovzdaného know-how, sa vytvorili nové podmienky pre lepšie separovanie a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, pričom dôjde aj k zvýšeniu množstva triedeného odpadu a k zníženiu celkového množstvo komunálneho odpadu ukladaného v súčasnej dobe na skládky. Zberný dvor je vybavený aj novou technikou, ktorá uľahčí prácu pri separácii odpadov.

Školenie (konferencia) o kompostovaní v domácnostiach sa uskutočnilo za účasti všetkých partnerov projektu dňa 13. 8. 2015 v obci Uhrovec. Účastníci školenia získali odborné rady a informácie čo je to kompostovanie, kde a ako umiestniť kompostér, výhody kompostovania v kompostéroch, ako postupovať pri kompostovaní, čo sa dá a čo sa nedá kompostovať, najčastejšie chyby pri kompostovaní, kedy je kompost hotový a ako kompost použiť.

 

Vzájomnou spoluprácou projektových partnerov sa vytvoril priestor na vzájomnú výmenu skúseností, ale aj vzdelávanie obyvateľov na oboch stranách hranice, výsledkom ktorého bude zvýšený záujem  obyvateľov o ochranu životného prostredia a zabezpečenie efektívneho a citlivého prístupu k nakladaniu s odpadmi

 

Všetky aktivity realizované v rámci projektu „Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“  boli dňom 31. 8. 2015 ukončené. Veríme, že tento projekt naplnil svoje stanovené ciele a prehĺbil cezhraničnú spoluprácu oboch partnerov. Obec Uhrovec vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí spolupracovali na projekte a svojou aktívnou činnosťou pomohli k jeho úspešnej realizácii.

 


 

Zberný dvor UHROVEC

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka