Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií

(Informácie v zmysle Zákona 211/2000 Z. z.)


Postup pri sprístupňovaní informácií:


Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám voči obci Uhrovec ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne (osobne na OcÚ alebo poštou), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom. Informácie, ktoré obec Uhrovec v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z. z. zverejňuje sú povinné a môžu ich žiadatelia získať:

na internetovej stránke www.uhrovec.sk
na úradnej tabuli v obci Uhrovec
v budove obecného úradu v Uhrovci
Informácie je možné zistiť alebo o ne požiadať v rámci úradných hodín na obecnom úrade v Uhrovci.

Pre podanie žiadosti písomne:
Obecný úrad
SNP 86/7
956 41 UHROVEC

Pre podanie žiadosti faxom:
038/769 45 92

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:
info@uhrovec.sk


Obec Uhrovec ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:

štátne tajomstvo(zák. č. 100/1996 Z. z. - §2)
služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
daňové tajomstvo(zák. č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
obchodné tajomstvo(obchodný zákonník)
ďalšie obmedzenia uvedené v §11 zák. č. 211/2000 Z. z.
Obecný úrad je taktiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo osobne na obecnom úrade v Uhrovci.

Opravné prostriedky


Ako podať opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu obce Uhrovec o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva písomne Obci Uhrovec.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok (§ 244 a nasl.) .

Z odvolania musí byť zrejmé:

kto ho podáva
ktorej veci sa týka
čo sa navrhuje


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka