Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matrika


Rodná matrika


Vydanie rodného listu

K vydaniu rodného listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej rodný list ide alebo príbuzný v prvom pokolení. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,5 € - v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vydanie rodného listu pri narodení

Matričný úrad v Uhrovci nevydáva rodný list pri narodení, nakoľko v obci nie je nemocničné zariadenie na ošetrenie matky a dieťaťa.
Sobášna matrika

Vydanie sobášneho listu

K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list ide. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,5 €- v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zmena mena a priezviska

K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na matričnom úrade.

Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Prijatie predchádzajúceho priezviska

Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.


Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké - nasledovné doklady:

* Slobodní:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
* Ovdovelí:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o úmrtný list manžela(ky)
* Maloletí:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého(tú)
* Rozvedení:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva
* Cudzinci:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy (u cudzinca pas)
o u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode
o u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky)
o doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (cudzincovi, ktorý nemôže predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva ako napr. utečenec. Možno na základe jeho žiadosti odpustiť predloženie tohto dokladu)

Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva:

* Občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v zahraničí, potrebuje doložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ktoré mu vydá matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu.

Doklad o pobyte:

Obyčajne cudzinec, ktorý žiada o uzavretie manželstva v SR, predkladá:

* potvrdenie o pobyte zo štátu svojho pôvodu (V každom prípade doklad o pobyte je možné zabezpečiť a nie je možné odpustiť)
* potvrdenie o osobnom stave (pokiaľ štát jeho pôvodu nevydáva takéto potvrdenie, je potrebné, aby požiadal o odpustenie predloženia tohto dokladu a nahradil ho čestným prehlásením s úradne osvedčeným podpisom)
* úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdovelého cudzinca.

Všetky požadované doklady musia byť overené vyšším zastupiteľským úradom APOSTILLE

Vydanie týchto dokladov je bez poplatku.


Osobitná matrika

vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. Jej sídlo je v Bratislave. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

K zápisu do osobitnej matriky, či už rodnej, sobášnej alebo úmrtnej je potrebné doložiť nasledovné doklady:

* žiadosť o zápis o narodení, o uzavretí manželstva alebo o úmrtí
* cudzojazyčný doklad preložený do slovenského jazyka
* platný občiansky preukaz
* a ďalšie doklady, ktoré Vám budú upresnené na matričnom úrade podľa druhu zápisu.

Úmrtná matrika


Vydanie úmrtného listu

K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,5 € - v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí

K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

* 2 (3)x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár
* občiansky preukaz zomrelého
* údaje o pozostalom po zomrelom

Po predložení uvedených dokladov Vám na počkanie bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.


Osvečovanie podpisov a listín

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Osvedčovanie podpisov

K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.

Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 0,5 €. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.


Osvedčovanie listiny

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.

Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,5 €. poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka