Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Uhrovec

Oficiálna stránka obce Uhrovec

Výzva

na zaplatenie daní a poplatku

Obec Uhrovec ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a za káblovú televíziu, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č.4/2012 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a poplatok za káblovú televíziu  neuhradili, aby si túto povinnosť splnili v čo najkratšom čase a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V  prípade,  že  daň a poplatky nebudú uhradené, obec Uhrovec odstúpi vymáhanie nedoplatkov exekučnej spoločnosti, čím vzniknú dlžníkom exekučné trovy, ktoré sú niekoľko násobne vyššie ako samotný dlh.

V súlade  § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejni obec zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2013, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov  presiahla:

- u právnickej osoby 1 600 €

- u fyzickej osoby 160 €

Zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Uhrovec.

           

                                                                                          Ing. Zuzana Máčeková

                                                                                          starostka obce

                                                     


 

Upútavky na oznamy

Výberové konanie

Obec Uhrovec v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákopna č. 552/20 ...


 

Zákaz vypaľovania

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
VÁŽENÍ OBČANIA
V TÝCHTO DŇOCH PRETRVÁVA SUCHÉ A TEPLÉ POČASIE, KTORÉ UMOŽŇUJE RÝCHLE VYSYCHANIA PÔDNEHO P ...


 

webygroup

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Uhrovec


Úvodná stránka